Walang di puputok sa ganda at sarap kumain ng olok