Taga Bohol na napunta ng Manila para maki pag sapalaran hindi nabigo