Pinagtulungan sa Halang 3k ang isang HRM college student