Liit niyan master peru solid ang Tigas di narurumpi kahit anong pokpok