Hindi na napigilan ni Christine ang Bugso ng damdamin